НОВАТА ЛЕВИЦА:

АНТИ-ИНДУСТРИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Айн Ранд

 

Стр. 232
Цена: 14 лв.

ISBN:  978-619-1522-22-4

 

„Новата левица е по-нападателна и откровена, но не в почтения смисъл на думата: идеите им са съчетание от наглост и отчаяние, продиктувани от вярата и надеждата, че няма да има последствия за тях, както пияница или наркоман може да избъбри безнаказано избягвана или потискана от дълго време истина...“
Из „Новата левица: Антииндустриалната революция“

„След провала на обвинения като: „Капитализмът ще ви докара до просешка тояга“, „Капитализмът води до война“, Новата левица остана само с: „Капитализмът опустошава красотата на природата“. Ето защо човек разбира, че интелектуалната сила на колективистите е мъртва.“
 

Айн Ранд

 


 

КАПИТАЛИЗЪМ БЕЗ ГРАНИЦИ

Андрю Бърнстийн

 

Стр. 240
Цена: 12 лв.

ISBN:  978-954-8585-31-6

 

Въпреки малкия си обем, тази книга съдържа огромна информация от сферите на историята, философията и икономиката. Тя събира в един-единствен аргумент – на индивидуалните права - критическите философски и морални принципи, необходими да се разбере и приеме капитализмът.

„Капитализъм без граници” отрича всички форми на правителствена намеса в икономическите или личните дела на човека. Изложението й не е балансирано, а обективно. Под „обективно” авторът Андрю Бърнстийн разбира „базирано на факти”. И тъй като в много случаи фактите са поразително еднозначни и не може да бъде изтъкнат никакъв рационален аргумент, който да доказва превъзходството на етатизма, съдържанието на книгата е безкомпромисно прокапиталистическо.

Запазването и увеличаването на индивидуалната свобода зависи от продължаващото съществуване на капитализма, вярва Бърнстийн. Всички читатели по света, които искат да запазят собствената си свобода или по-скоро да я придобият, са призовани да разберат и разпространяват съдържанието на тази книга.


 

 

ЧОВЕШКОТО ДЕЙСТВИЕ: ТРАКТАТ ПО ИКОНОМИКА

Лудвиг фон Мизес

 

Стр. 880
Цена: 72 лв.

ISBN:  978-954-8585-24-8

 

„Човешкото действие” на Лудвиг фон Мизес е несъмнено едно от върховните постижения на обществената мисъл през ХХ век . За разлика от останалите учебници по икономика, пълни с диаграми и математически формули, Мизес използва съвсем различен, напълно уникален подход. Той обяснява икономическите принципи чрез анализ на поведението на отделния индивид.
С методология по-близка до философията, отколкото до икономиката, авторът дефинира целта на икономическата наука като обяснение на движещите сили, които подтикват индивида да действа, за да удовлетвори потребностите си, и отражението на това действие върху заобикалящата го среда.
 

Поставяйки в основата на изследването действащият, избиращ човек, който непрекъснато решава въпроса за целите и за средствата, австрийският мислител анализира закономерностите на това действие не само в икономически, но и в широк исторически аспект. Последователно се открояват и подлагат на критичен анализ през призмата на класическия либерализъм такива вечни теми, като отношението „индивид - общество” и „индивид - държава”.
Мизес поставя и предлага изключително логични и поради това убедителни решения за свободния, неманипулиран от държавата пазар, за ролята на свободния, доброволен обмен, за икономическата свобода и предприемачеството, за потребителите като върховни суверени на пазара, за ролята на натрупването на капитал, за конкуренцията и монопола, цените, лихвите, кредитната експанзия и бизнес циклите, за пазара на труда и заплатите.


 

 

 

Той анализира и държавната интервенция на пазара, последиците от преките и косвени данъци, ценовия контрол, инфлацията, кредитната експанзия и държавните субсидии от гледна точка на това как промените в публичния сектор оказват влияние върху поведението на индивида и как това се отразява върху потреблението на икономическите ресурси.
По своя енциклопедичен икономически и философски обхват, размах и дълбочина на анализа, с ясния си стил и точност на изказа, „Човешкото действие” е истински шедьовър. Издаването й на български език с покрепата на Министерството на културата на Република България е изключително значим и достоен факт в духовната биография на българското общество.

ОКОЛНАТА СРЕДА: ОТ ЕНВИРОНМЕНТАЛИЗМА ДО СВОБОДАТА

Доктор Нено Димов

 

Стр. 474
Цена: 14 лв.

ISBN:  978-954-8585-30-9

 

 

Монографията на д-р Нено Димов е плод на впечатляващо научно усилие да бъде разбрана и усъвършенствана съвременната политика за опазване на околната среда чрез намаляването на намесата на държавата в нея. Нено Димов добросъвестно и компетентно представя достиженията и практиките на традиционната държавна интервенция в екологията на всички нива – и отхвърля безалтернативността им.


Изследването аргументирано обосновава необходимостта от много по-широко прилагане на пазарните методи и принципи в опазването на околната среда, като алтернатива на доминиращите политико-административни подходи и инструменти.
 

Авторът призовава да бъде намерен по-балансиран и поради това по-ефективен механизъм за съчетаване на участието на държавата, бизнеса и неправителствения сектор в решаването на проблемите на околната среда.

Оригиналната, на моменти провокативна логика на Нено Димов може да бъде най-добре разбрана, като се постави в контекта на неговото битие на учен, политик, управленец и общественик.


 

Авторът, бивш депутат и заместник-министър на околната среда, е изложил на хартия своето изстрадано в много реални ситуации верую, което придава рядко срещана искреност и честност на текст от тази област на науката и практиката. Това, както и популярният език на изложението, прави книгата полезна на широк кръг читатели – изследователи на публичните политики и администрацията, студенти, управленци, неправителствени организации и представители на бизнеса.

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ИЛЮЗИИ

Вацлав Клаус

 

Стр. 128
Цена: 10 лв.

ISBN:  978-954-8585-28-6

 

Кой всъщност управлява Европа? В „Евроинтеграция без илюзии” чешкият президент Вацла Клаус дава еднозначен отговор на този въпрос: Ангела Меркел и Никола Саркози дърпат властовите лостове на съюза, тъй като неговите институции са беззъби. Според Клаус официално стартиралата миналия декември фискална интеграция на ЕС ще доведе до потискане на свободата и демокрацията по начин, познат от комунизма.
„Евроинтеграция без илюзии” е високоинтелигентна, провокираща към размисъл книга, която поставя процесите на евроинтеграция в широка социологическо-историческа рамка. Погледът на чешкия президент върху развитието на съюза е безпощадно реалистичен.

Според него Европа се движи към „изгубено десетилетие”, което може да се сравни ситуацията в Япония през 1990 г.: с липса на икономически растеж, съкращаване на постоянните и спасителните пакети, както и социални сътресения.
 

Изходът от днешната европейска криза и съответно решението за Европа минава през възстановяването на икономическите и гражданските свободи, чрез облекчаване на непоносимото бреме на социалната държава и не по-малко непоносимите екологични бариери пред икономиката.
Нека тръгнем по-скоро към ОЕД, Организация на европейските държави, вместо към СЕПДР, Съюз на европейските постдемократични републики, призовава Клаус.


 

 

 

 

Изключително навременна книга, чиято мисия е да помогне за връщането на Европа към нейните класически либерални корени.

ТРАГЕДИЯТА НА ЕВРОТО

Филип Багус

 

Стр. 184
Цена: 12 лв.

ISBN:  978-954-8585-26-2

 

Колко стабилна е всъщност единната европейска валута? В „Трагедията на еврото” професорът по икономика в Университета „Крал Хуан Карлос” в Мадрид Филип Багус разглежда този въпрос от две посоки, които са и двете основни достижения на книгата: исторически анализ на произхода на еврото и теоретичен анализ на действието и механизмите на основаната на него система. И двата анализа сочат в една посока: провал в резултат на политически натиск, лоши банкови практики и огромни правителствени задължения.

Създаването на единна европейска валута получи силен силен тласък от европейските социалисти, които чрез него искаха да осъществят мечтата си за централизирана европейска държава. Поредната политически управлявана валута обаче може да доведе Европа до катастрофа, бие тревога „Трагедията на еврото”.

Достъпно, с аналитична дълбочина и с остро чувство към икономическите детайли, Филип Багус описва перверзната институционална среда, в която е създадено еврото. Това е история, пълна с интриги, с икономически и политически интереси; вълнуващ сюжет, в който политици от най-могъщите държави на Стария континент се борят за власт, влияние... и за собственото си его. И докарват еврото – и целия Европейски съюз! – до ръба на пропастта.
 


 

 

 

Изключително навременна книга, чиято мисия е да помогне за връщането към стабилна парична система – както на Стария континент, така и по целия свят.

ФИЛОСОФИЯТА: КОМУ Е НУЖНА

Айн Ранд

 

Стр. 288
Цена: 18 лв.

ISBN:  978-954-8585-23-1

 

„Философията: кому е нужна” е сборник с есета на Айн Ранд, издаден няколко месеца след смъртта й през 1982 г. под редакцията на Ленард Пейкоф. Неговата тема е философията изобщо.

Човекът се нуждае от метафизика, епистемология и етика, тоест от философия, за да е в състояние да мисли, да действа, да живее. В днешния свят този възглед за ролята на философията е уникален – също както защитата на разума от страна на обективизма е почти уникална.

В този сборник Ранд доказва, че философията играе главна роля във всички човешки дейности; че в основата на всяко действие и всяка мисъл лежат определени предпоставки, които ние трябва да изучим. Но за да може една философска идея да функционира наистина като насока за живот, човек трябва да познава пълната система, към която тя принадлежи, както и връзката на идеята с другите идеи, които й дават контекст, определение, приложение, доказателство. Така ще може да живее пълноценно.

Изборът на човека е не дали да има философия, а коя да бъде неговата философия. Философията е нужна на всекиго.

 


 

 

БЮРОКРАЦИЯТА

Лудвиг фон Мизес

Стр. 148
Цена: 9 лв.

ISBN:  978-954-92618-5-1

 

Всички свободомислещи хора са съгласни, че бюрокрацията е зло. Но повечето хора използват думата „бюрокрация” доста произволно. Как можем да осъждаме бюрокрацията и бюрократите, след като не знаем дори значението на тези термини?

Бюрокрацията парализира стопанската дейност и понижава производителността на труда.Тя е пропита от злостна омраза към частното предприемачество и свободната инициатива. Бюрократите се размножават и полагат всички усилия да ограничат свободата на действие на обикновения човек. Съгласявайки се с това, Лудвиг фон Мизес доказва, че бюрокрацията е последица и симптом на явления с много по-дълбоки корени.

Няма значение дали неизброимите нормативи, регламентиращи всеки аспект на стопанската дейност на гражданите, са приети като закони от парламента или са сътворени от държавна служба, на която законът е дал съответните правомощия и средства. Това, от което всъщност се оплакват хората, критикуващи брокрацията е самият факт, че държавата им е поела курс към тоталитаризъм

Как бюрокрацията да работи за управляваните, без да се превърне в тирания на управниците – отговорът ще намерите в този класически труд.
 


 

 

ОБЕДИНЕНИ В ОМРАЗАТА   

 Джейми Глазов  

  

Стр. 292
Цена: 16 лв. 

ISBN:  978-954-8585-22-4 

Крайно интересна и провокационна енциклопедия на американското левичарство. В „Обединени в омразата” Джейми Глазов дава подробно, увлекателно и отлично документирано обяснение за едно от най-загадъчните явления на нашето време: съюзът между левицата и световния джихад. Този почти вековен съюз избуя с нова сила след 11 септември 2001 г., когато ислямисткият култ към смъртта се превърна в най-големия враг на Запада. През целия ХХ век западната левица подкрепяше тоталитарните машини за унищожение „Обединени в омразата” цели да попречи на подобна подкрепа и през ХХІ век.

Джейми Глазов енергично разобличава трайната привързаност на крайната левица към омразата, насилието и нетолерантността. В интерес на коректността той не пропуска да направи разграничение между левите политици и дейци, стремящи се към авторитаризъм и потисничество, и борците за социална справедливост - противници на тоталитаризма. Със следователски умения авторът анализира как и защо левите радикали винаги приемат с благоговение кървавата жестокост на марксистките диктатури.

Тази книга е. задължителна за американските и европейските политици, които трябва да осъзнаят ислямските планове и стремежи за тоталитарно господство, убедително разобличени от Глазов. Но всъщност е за всеки, който вярва в истината, закона и в надеждата за оцеляването на човешкия род.

 

 


 


 

 

НЕПОЗНАТИЯТ БАРАК ОБАМА

Дейвид Фредосо

Стр. 272
Цена: 15 лв.

ISBN:  978-954-8585-10-1

 

 

Да се критикува днес Барак Обама е проява на много лош вкус.
От една страна заради изумителната му политическа кариера – от неизвестен социален работник и провинциален политик, до сенатор във Вашингтон и президент на Съединените щати. От друга – заради изключителната медийната и обществена подкрепа, на която се радва навсякъде по света. Това превръща „Непознатият Барак Обама” - една от трите критични книги за новия американски президент, публикувана през лятото на 2008 г. в САЩ, в събитие на българския книжен пазар.
Провокиран от безкритичния възторг, обожание и любов към един политик, Дейвид Фредосо, журналист в популярното консервативно издание National Review, се заема със задачата подробно и безпристрастно да изследва миналото на Обама.
Неизвестните факти от живота и кариерата на американския президент предизвикват интереса дори на читатели, които не са съгласни с тезите на Фредосо. А живият език и увлекателният стил на автора правят от „Непознатият Барак Обама” истински бестселър.
Първокласен политически трилър за това как един афроамериканец осъществява Американската мечта – и още по-въздействащ, защото е истински.
 


 

 

НАЦИЯТА НОВАТОР

Дан Сенор, Сол Сингър

Стр. 296
Цена: 14 лв.

ISBN:  978-954-8585-20-0

 

Това е книга за новаторството и предприемачеството. И за това как страна, малка като Израел, е олицетворение и на двете: най-много иновации и предприемачество в днешния свят има в еврейската държава. Страна със 7.1 млн. население, до скоро мишена на терористи-самоубийци и ракети, сега привлича рискови капиталови инвестиции колкото Великобритания и повече от Франция и Германия взети заедно. Днес Израел има повече компании в световния индекс на технологичните компании NASDAQ от всяка друга страна с изключение на САЩ.
„Нацията новатор” е документално изследване, но и своеобразна мозайка от аргументи и разкази. Авторите се вглеждат в историята и културата на Израел и дават примери с множество стартиращи израелски фирми, за да покажат източниците и проявленията на творческата енергия на неговия народ. Те са няколко, но според тях е тезата за chutzpah – необичайната склонност на израелците да отхвърлят приетото, харесваното, установеното, да се противопоставят на властта и да подкрепят противоположното.
Но макар Сенор и Сингър да се възхищават от неразказаната история за икономическите постижения на Израел, те разказват и за области, в които страната изостава. Изследват и заплахите за продължаващия успех на Израел, повечето от които ще изненадат читателя, защото международния печат не се занимава с тях.
Задължително четиво за всички експерти и непрофесионалисти, които се интересуват от Израел и Близкия изток.
 


 

 

 

 

ИСТИНСКИЯТ ЧЕ ГЕВАРА

Умберто Фонтова

Стр. 228
Цена: 11 лв.

ISBN:  978-954-8585-04-0

 

Четиридесет години след смъртта на Че Гевара ликът му все още може да се види навсякъде. Представят го като мъченик на революцията, жертвал живота си, за да помогне на бедните в Латинска Америка. Списание „Тайм” го обяви за една от личностите-икони на ХХ век, Холивуд направи филм за него, звезди като Анджелина Джоли, Мадона, Карлос Сантана, и др. носят фланелки, бижута или татуировки с неговия лик.

Истината е съвсем друга, разбираме от книгата „Истинският Че Гевара” на Издателска къща Мак. Гевара съвсем не е нежна душа и самоотвержен герой – той е яростен комунист, който не се колебае да разстреля бременна в шестия месец жена, чието единствено престъпление е, че семейството й му се противопоставя. Че също е самозван лекар, абсурдно некомпетентен партизанин и нещастен подлизурко. Обгражда се с невероятен лукс, докато се представя за „човек от народа”. Планира да хвърли атомна бомба върху Ню Йорк.

В своята книга Умберто Фонтова, кубински емигрант, развенчава редица митове за „световния символ на революцията”. Заради кръвожадната му омраза към „капитализма” Фонтова нарича Че „кръстник на модерния тероризъм”.

Експлозивният език на Фонтова поддържа жив интереса на дори на читатели, които не са съгласни с неговите твърдения. Но те се базират на серия интервюта с оцелели от зверствата на кубинския режим, както и на свидетелствата на американския агент на ЦРУ, разпитал Гевара преди боливийското правителство да го екзекутира на 9 октомври 1967 г.

Четиридесет години след смъртта на Че Гевара тази книга ни подканя да свикнем с мисълта, че Че е мъртъв. И по възможност да не бъдем сред „полезните идиоти”, които го обожествяват.
 


 

 

 

ФИНАНСОВИЯ  КРАХ

 Йохан Норберг


Цена: 12 лв. 

ISBN:  978-954-8585-18-7

 

За всеки, който е усетил последиците от кризата и не би искал да преживее подобно бедствие отново, е важно да разбере нейните причини. В шест кратки глави „Финансовият крах” проследява сложната история на кризата, и обяснява задълбочено, и в същото време увлекателно, как паричната и жилищна политика и финансовите иновации са създали предпоставките за „перфектна буря”.

Докато повечето анализатори обвиняват за кризата само Уолстрийт, Йохан Норберг изтъква решаващата роля на държавата, чиито нормативни актове са дали на стопанските субекти и възможности, и мотиви, да подготвят икономическата разруха. Правителствените антикризисни мерки са вредни и много от грешките, които породиха кризата, сега се повтарят и създават нови опасности, твърди Норберг.

Тази книга е чудесен опит да се нареди пъзел, изобразяващ променяща се картина. Приемете я като първа историческа скица на последната финансова криза.
 


 

 

СИЛАТА НА РАЗУМА
Ориана Фалачи

Стр. 176
Цена: 12лв.
ISBN:  978-954-8585-06-4

 

 

Терористичните атаки на 11 септември 2001 г. и лицемерното поведение на световната левица след тях провокираха Ориана Фалачи да напише това, което стотици милиони мислят, но се страхуват дори да изрекат. Европа спи вцепенена като Троя. Европа днес е ислямска провинция, или по-скоро - ислямска колония, а Италия е нейният преден пост. Синовете на Аллах нямат равни в изкуството на нахлуването, завладяването, подчиняването. Но не ислямският тероризъм, а плодовитите утроби на мюсюлманските жени и масовата ислямска имиграция превръщат Европа в Еврабия.

Страхът в съвременната Еврабия прави от водачите предатели; от либералите – певци, прославящи исляма; от бранителите на свободата на мисълта и словото – промивачи на мозъка на нашето общество. После джамиите заглушават звъна на камбаните…

Днес за европейците е по-важно да оцелеят, отколкото да живеят. Оцеляването има нужда от страст, но повече се нуждае от разум. Европа трябва да си възвърне Силата на Разума.

След публикуването на „Силата на разума” през 2004 г. в няколко европейски страни срещу Фалачи бяха заведени дела за расизъм и ксенофобия. Тя получи и безброй смъртни заплахи – като световно име беше световна мишена. Не влезе в затвора и не стана жертва на атентат – през 2006 г. почина от болестта, с която се бореше през последните години на живота си. За да се прероди в своя средновековен съгражданин от Флоренция Мастро Цеко, с когото започва и завършва тази страстна и безкопромисна книга.

 

 

ЛЕШЕК  БАЛЦЕРОВИЧ

Витолд Гадомски
 

Стр. 362
Цена: 12 лв.

ISBN:  978-954-8585-12-5

 

 „Битката за реформи в Полша е трагикомична. В нея е пълно с изненадващи обрати, обещания, нарушени веднага след като са дадени, грешки и несъвършенства, мързел и евтино позьорство, викове: „Да се обичаме!” и „Предателство! Това е историята на самотния шериф, на който се случва понякога да не уцели, а още по-често да получи изстрели в гърба от фалшиви приятели. История, която точно описва състоянието на полската политическа класа” – така в една от главите обобщава политическата кариера на Лешек Балцерович неговият биограф Витолд Гадомски.

Освен че възбужда неизбежни асоциации между реформите в България и Полша след падането на комунизма, чрез своя герой книгата дава отговор и на един много актуален по време на финансова криза въпрос: „Защо едни страни са бедни, а други богати?”

Синтез между репортаж, биография и популярен учебник по економикс, „Лешек Балцерович” е отлично написана, интригуваща история за полския път към капитализма.


 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ДЖОНАТАН ГЪЛИБЪЛ В СВЕТА НА СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
Кен Скуланд

 

Стр. 158
Цена: 7.90 лв.

ISBN:  954-91451-1-5

 

Когато човек се зачете в “Приключенията на Джонатан Гълибъл”, не може да не започне да си задава въпроси за обществото, в което живеем, и за моралните ценности, върху които това общество е основано. Претърпелият корабокрушение юноша Джонатан Гълибъл попада на о-в Корумпо, който има политическото и икономическо устройство на съвременна Европа и Северна Америка, и както в Европа и Северна Америка Джонатан не получава рационален отговор на въпроса “Защо?”, който е принуден да задава всеки път, когато се сблъска с определена намеса на държавата.

“Джонатан Гълибъл” остроумно и забавно показва колко рядко си даваме сметка за абсурдните ситуации, с които е изпълнен животът ни. Смехът на книгата често е през сълзи – както обикновено става, когато някое модерно мнозинство – обществено или политическо – отхвърли традиционните общочовешки разбирания за нормално и ненормално. Тогава най-добрият начин за връщане към здравия разум е сатирата, а най-доброто оръжие срещу абсурда е насмешката.

Както отбеляза Кен Скуланд по повод излизането на книгата му на български (31-ият език, на който тя е преведена):”Сатирата позволява на хората да се присмиват над собствената си съдба. И след това, като се замислят, да видят, че това, над което се присмиват, всъщност е част от техния живот.”


 

 

  

ЧАШАТА НА ГАДАТЕЛКАТА
Джон Хамилтън

Стр. 250
Цена: 12 лв.
ISBN:  978-954-8585-01-9

 

 „Чашата на гадаелката” е пътепис, издържан в най-добрите световни традиции на жанра – и още по-интересен, защото е за България. Това е пъстър калейдоскоп от картини, запечатали събития от най-новата история на страната по начин, по който живеещите в нея не могат да я видят. Това е непредубеденият поглед на един млад англичанин към България – страна, в която се влюбва, среща приятели, и която си мисли, че никога няма да може да напусне. Това е неговото българско Приключение. Зашеметяващ коктейл от гневни протестиращи тълпи, суетни и подкупни политици, „национално-отговорни” бизнесмени, скарани с Бога свещеници, улични музиканти и помаци от затънтени родопски села, който ще ви остави без дъх.

Българският читател логично се докосва пръв до тази книга - тя е писана специално за него. И може сам да си състави мнение както за историята, така и за автора, който сам се определя като българофил, а всъщност е станал българин по душа.

С „Чашата на гадателката” Издателска къща „МаК” поздравява всички българи със светлите Рождественски празници, белязали връщането им в обединена Европа.


 

 

  

ИСТИНАТА ЗА АЛИ АГДЖА
Анна Мария  Тури

Стр. 184
Цена: 10 лв.
ISBN:  978-954-8585-08-8

 

„Истината за Али Агджа” е документално четиво с изключителна стойност, което хвърля нова светлина върху атентата срещу папа Йоан Павел Втори. Книгата обединява уникалното интервю с атентатора, взето от авторката през 1996 г., със задълбочените й проучвания за атентата, с нови разследвания, намерени нови документи, интервюта с различни лица. Сензационният извод: двама важни кардинали, участвали в движенията за яростна опозиция срещу папската политика, са били въвлечени в атентата срещу Йоан Павел Втори.
Идеята за атентата тръгва от престъпните среди в София – „по това време кръстопът на мръсните сделки от двете страни на Желязната завеса”, а българските тайни служби, свързани с КГБ и турската мафия, оказват логистична подкрепа на атентатора. Но тя е лансирана отново в западните среди, където религиозни, политически и финансови кръгове, които желаели смъртта на Карол Войтила, я прегърнали с ентусиазъм. Самият Агджа, „човекът на Провидението, Месията, предопределеният”, стреля по папата, манипулиран от свърхестествен разум, за да се изпълни пророчеството на Третата тайна от Фатима.
Тези и още много неизвестни детайли за „различния и неподозиран” Агджа и за интригите и потайностите на Ватикана, правят от „Истината за Али Агджа” уникална книга.
Световна премиера на Издателска къща „МаК”.


 

 

 


 

   

Copyright © 2013 Nextel