ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                      Т Р У Д О В А   М Е Д И Ц И Н А

ИМЕ НА ФИРМАТА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

АДРЕС

ТЕЛЕФОНИ

E-mail / уеб адрес

"МЕДИКУС 2001" ЕООД

Лицензирана СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА с ръководител лекар със специалност трудова медицина
Рег.№ 274/07.08.2001г. към МЗ
Пререгистрирана в МЗ с рег. № 215-1/ 19.05.2008
Измервателна лаборатория – ОРГАН ЗА КОНТРОЛ
Сертифицирани по ISO 9001:2008

Комплексно обслужване на фирми съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ); Оценка на професионалния риск за здравето и безопасността; оценка на работни места, процеси, оборудване и др.; Специализирани измервания и оценка на условията на труд - микроклимат, осветление, шум, прах, токсични вещества и др. Оценка на лазери и лазерни системи. Екоекспертизи. Провеждане на задължителни периодични
медицински прегледи.

Централен офис:
Пловдив,
ул. “Кукуш “ № 8Б
Представителства:
гр. София
гр. Велинград
гр. Смолян
гр. Първомай
гр. Ловеч
гр. Златоград
гр. Гоце Делчев
гр. Бургас
гр. Варна
гр. Велико Търново

тел./факс:
032/ 693-845

088/ 834-21-85
088/ 825-19-12

[email protected]

medikus_2001

 

 | Азбучен указател | home |
© Nextel